Rok Pański 2018

Rekolekcje wielkopostne przed drugą niedzielą Wielkiego Postu, głosi ks. Adam Hus, proboszcz z parafii Hadle Szklarskie. 

Klerycy rzeszowscy, podobnie jak w Przemyślu, rozpoczynają rekolekcje wielkopostne. Po ich zakończeniu klerycy czwartego roku otrzymują urząd akolity, przyjmie tę posługę nasz kleryk Szymon. 

Każdy kleryk, aby dostąpić święceń diakonatu, a następnie prezbiteriatu, musi przyjąć poprzedzające je posługi: lektoratu na trzecim roku, która związana jest z posługą Słowa Bożego oraz akolity na roku czwartym, związaną z udzielaniem wiernym Eucharystii. Ustanawia go biskup lub wyższy przełożony zakonny. Akolitą może być mężczyzna: alumn seminarium duchownego przygotowujący się do kapłaństwa lub inny świecki mężczyzna. Akolitę ustanawia się podczas Mszy Świętej, po Ewangelii, przez modlitwę i wręczenie pateny z chlebem lub kielicha z winem. Biskup podając patenę lub kielich mówi: „Przyjmij naczynie z chlebem (lub kielich z winem) do sprawowania Eucharystii i tak postępuj, abyś mógł godnie służyć Kościołowi przy stole Pańskim”. Strojem liturgicznym akolity jest alba. Akolita ma całym sercem przylgnąć do Jezusa Eucharystycznego i o Nim nieustannie świadczyć. Akolita jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej podczas Mszy Świętej lub po za nią. Może także zanosić Komunię Świętą chorym w szpitalach lub w domach prywatnych. 

Triduum Paschalne – w Liturgii Wigilii Paschalnej uczestniczy nasz kleryk i po raz pierwszy w naszym kościele rozdaję Komunię Św.

Uroczystości odpustu parafialny przewodniczy ksiądz Mieczysław Sobiło, proboszcz w Torkach, pochodzący z Nienowic – z parafii, gdzie byłem proboszczem a ksiądz Mieczysław wtedy miał prymicje.

Na spotkaniu Rady została przekazana informacja o zbliżającym się rozpoczęciu budowy Domu Parafialnego. Przez ponad pięć lat podejmowałem starania o zyskanie środków na ten cel, pochodzących spoza parafii. Wiele osób odpowiedziało na te prośby, uznając potrzebę nowego Domu Parafialnego. Wśród nich ks. Abp Józef Michalik i inni księża, także moi koledzy z rocznika święceń. Są także osoby świeckie. Jest w tej kwocie także  „premia zalesieniowa”, którą otrzymuje parafia za zalesienie pola parafialnego. W sumie jest to 140 tys. zł. Ta kwota powinna chyba zapewnić wykonanie stanu surowego budynku. Zgodnie z wolą ofiarodawców zgromadzone pieniądze są przeznaczone na określony cel, nikt więc nie może zmienić ich przeznaczenia – mogą co prawda leżeć na koncie, ale stopniowo będą tracić na wartości. Nie ma także kupców na pustaki – chyba żeby oddać je za półdarmo. W rozmowie z ks. Abpem Adamem Szalem przedstawiłem tę sprawę. W odpowiedzi ks. Abp skierował swój list. Jest on wydrukowany i będzie można zapoznać się z jego treścią. Dołączone jest tam i wyjaśnienie spraw związanych z decyzją o budowie. Te egzemplarze będą rozdawane przez ministrantów, jeden dla każdego domu. 

Wpłaty dokonywane do tej pory przez parafian obecnie wynoszą także 140 tys. i są przeznaczone tylko na prace przy kościele – a więc wystrój wnętrza.

Oto tekst który został wydrukowany i rozdany wszystkim rodzinom: 


METROPOLITA PRZEMYSKI Przemyśl, 31 stycznia 2018 r.
Arcybiskup Adam SZAL 


Czcigodny Ksiądz Proboszcz
Stanisław KOWAL
Lecka 232 36-030 BŁAŻOWA

Czcigodny Księże Proboszczu,
W tym roku mija pięć lat od oddania i poświęcenia nowego kościoła parafialnego w Lecce. Świątynia, której budowa trwała od 2010 roku stała się dla wiernych z parafii powodem do chluby i piękną wizytówką wioski. Ponadto, przy jej budowie zaangażowało się wiele osób, zarówno mieszkańców Lecki, emigrantów mających tu swoje korzenie rodzinne, jak i innych ludzi dobrej woli. To właśnie dzięki ich wspólnemu wysiłkowi, ofiarom i pracy fizycznej udało się nie tylko wznieść nowy Dom Boży, ale i obudzić w ludziach ducha solidarności, odpowiedzialności i poczucia wspólnoty parafialnej, tak bardzo potrzebnych w dzisiejszych czasach.
Pragnę raz jeszcze wyrazić Księdzu Proboszczowi, Wiernym oraz wszystkich Dobroczyńcom parafii podziękowanie za realizację powziętych zamierzeń. Ufam, że wykończenie prezbiterium będzie pełnym zwieńczeniem pięknego dzieła budowy świątyni.
Pragnę przy tej okazji przypomnieć, że parafia przystępując do realizacji planu budowy kościoła w pismach wysłanych do Kurii deklarowała gotowość budowy nie tylko kościoła, ale i nowego domu parafialnego w jego bezpośrednim sąsiedztwie, według przedstawionych wówczas projektów. Mając powyższe na uwadze, jak również fakt, o czym informował mnie Księdza proboszcz podczas rozmowy w grudniu 2017 r., że parafia dysponuje już środkami na realizację pierwszego etapu prac niezbędnych przy budowie domu parafialnego, w którym obok mieszkania dla księdza proboszcza znajdą się także pomieszczenia potrzebne do spotkań grup parafialnych i niezbędne zaplecze gospodarcze, zachęcam do rozpoczęcia tejże budowy. Ta będzie zakończeniem całego dzieła, realizowanego w parafii od roku 2010.
Wierzę, że podobnie jak w przypadku wznoszenia kościoła, tak i teraz parafianie podejmą to zadanie i za niedługi czas znów będą mogli wraz z Księdzem Proboszczem i Dobrodziejami uczestniczyć w akcie poświęcenia, tym razem nowego domu parafialnego w Lecce.
Na wspólny trud budowy udzielam pasterskiego błogosławieństwa

ARCYBISKUP METROPOLITA PRZEMYSKI

Słowo ks. proboszcza: 

Nadchodzi czas podjęcia starań o dokończenie naszego dzieła – budowa domu parafialnego. Dlaczego potrzebna jest nowa plebania?
Plebania, jako mieszkanie kapłana oraz miejsce na pomieszczenia służące wspólnocie parafialnej, jest istotną częścią zabudowań kościelnych. Obecna plebania została wybudowana w czasie II wojny światowej, ma zatem już 75 lat. Jako materiał budowlany posłużyła cegła z rozbiórki innych budynków. W ocenie inżyniera budowlanego, w przypadku wystąpienia problemów w strukturze budynku trzeba będzie go rozebrać, gdyż remont byłby kosztowniejszy od budowy nowego. Jeśli wystąpią tego rodzaju problemy, proboszcz będzie musiał szukać nowego lokum. Jedyna opcją wydaje się jego zamieszkanie na plebani w Błażowej, w oddaleniu od parafii, dopóki nie znajdzie się rozwiązanie. Jeśli będzie to budowa nowej plebani, to nieobecność proboszcza w parafii może się znacząco przedłużyć.
Nasza parafia wykazała się niezwykłym zaangażowaniem w budowie nowego kościoła. Logiczną rzeczą jest bazować na tym ludzkim kapitale życzliwości i zaradności, który wciąż jest tak żywy w obecnym pokoleniu parafian. Do zadań proboszcz należy też planowanie przyszłości parafii w dalszej perspektywie czasowej. Należy oczekiwać, że teren Lecki położony w pobliżu dynamicznie rozwijającego się Rzeszowa będzie atrakcyjnym miejscem do osiedlania się osób, które ceniąc walory zamieszkania wiejskiego, pracować będą w mieście. Z drugiej strony można też przewidzieć możliwość znaczącego zmniejszenia się liczby kapłanów zdolnych do posługi w tak licznych parafiach Archidiecezji. Jak wykazują doświadczenia innych, w ramach przyszłych konsolidacji parafii (jeden ksiądz obsługujący kilka kościołów), posiadanie nowej plebani byłoby atutem w utrzymaniu dotychczasowego statusu parafii Lecka jako parafii z rezydującym tu kapłanem.
Budynek Domu Parafialnego, nawet w stanie surowym jest znaczącym zadatkiem na przyszłość. Następnym pokoleniom daliśmy nowy kościół, możemy dać więcej. 
Plany budowlane plebani są już gotowe, gdyż uzyskanie pozwolenie na rozpoczęcie budowy kościoła wymagało uwzględnienia planów wszystkich przewidywanych obiektów. Oprócz pewnych materiałów, które pozostały po budowie kościoła (pustaki), jest także zgromadzony fundusz potrzebny na rozpoczęcie prac i doprowadzenie nowego budynku do stanu surowego, otwartego. Pieniądze te pochodzą z darowizn Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika, wielu kapłanów i osób świeckich spoza parafii. Zgodnie z wolą ofiarodawców zgromadzone pieniądze są przeznaczone na dom parafialny, nikt więc nie może zmienić ich przeznaczenia – mogą co prawda leżeć na koncie, ale stopniowo będą tracić na wartości. Nie ma także kupców na pustaki – chyba żeby oddać je za półdarmo. 
W nowym domu parafialnym na mieszkanie księdza przeznaczone będą 2 pokoje z łazienką. Również na parterze znajdą miejsce: kuchnia, spiżarnia, pralnia z suszarnią, podręczny magazyn, jadalnia – dosyć duża ze względu na konieczność przyjęcia księży przybywających na odpust parafialny i inne uroczystości – oraz pomieszczenia biurowe (kancelaria). Na poddaszu będzie znajdował się pokój gościnny, zaś w piwnicy sala spotkań grup parafialnych oraz pomieszczenia gospodarcze: kotłownia, magazyn opału, magazyn ogólny i garaż. Te wszystkie pomieszczenia winny zmieścić się w jednym budynku – dotychczas znajdują się w trzech różnych budynkach. W obecnej plebani brak jest miejsca na kancelarię z prawdziwego zdarzenia – do przyjmowania interesantów wykorzystywana jest przeto jadalnia lub kuchnia.
Proszę zatem wszystkich parafian o rozpatrzenie kwestii budowy domu parafialnego. Do tej pory nie zwracaliśmy się o pomoc do naszych Sąsiadów i wiernych Archidiecezji Przemyskiej. Widząc jednak, że w obecnych okolicznościach, trudno byłoby nam samym zapewnić konieczne środki materialne na tę inwestycję, rozważam również wyciągniecie dłoni po pomoc zewnętrzną.

17 czerwca sumę odprawia neoprezbiter, Krzysztof Senejko i udziela prymicyjne błogosławieństwo. 

Słowa mojego powitania:

Pragnę powitać w naszej wspólnocie parafialnej księdza neoprezbitera Krzysztofa Senejko i jego bliskich. Pochodzi z parafii Nienowice, Jest trzecim kapłanem z tej parafii w ciągu 33 lat jej istnienia. Staje wśród nas u progu swej posługi kapłańskiej. Wraz z nami pragnie się modlić się o Jezusowe łaski dla naszej parafii, o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii, o błogosławieństwo Boże. Włączamy się dzisiaj w niedzielne dziękczynienie całego Kościoła, za Jezusową Miłość, za Miłość, która nas zbawia. Za Jego obecność w Eucharystii, której opiekunami i szafarzami są kapłani. 
Chciałbym aby szczególną modlitwą otoczyć rodaków – ks. Kazimierza Biśto, ks. Tadeusza Kocóra, Leszka Doparta, siostrę Józefę Chuchlę, kleryka Szymona Kłaka. Pamiętając jednocześnie o zmarłych – siostry Donata Gruba, Fidela Kuś, Katarzyna Ignacja Biśto, bracia Józef Biśto i Antoni Stec. Pamiętajmy o kapłanach, którzy w poprzednich latach posługiwali w naszym kościele. Ojciec Marian Spytkowski, Józef Grydyk, Wojciech Bogdan, Stanisław Rysz, Franciszek Pelc.
Otoczmy modlitwą księdza Krzysztofa, jego bliskich i prośmy o opiekę Bożą i życzliwość ludzką na drodze jego kapłańskiej posługi. 

W niedziele 24 czerwca sumę ma odprawić ks. Krzysztof Sasuła, neoprezbiter z diecezji krakowskiej, jest synem mojej kuzynki. Rozpoczyna także swój pobyt w Lecce mój brat o. Wojciech OMI.

Słowa powitania:

W czerwcu, w naszej parafii, modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne, o powołania z naszej wspólnoty parafialnej. Modlimy się za osoby duchowne pochodzące z naszej parafii, pracujące wśród nas. Za żyjących i zmarłych. Ogarniamy modlitwą także księdza Krzysztofa Sasułę, który nie może być dzisiaj z nami, z powodu niemożliwej do przewidzenia konieczności pozostania w swojej parafii. Są jednak wśród nas Jego Rodzice oraz siostra wraz z mężem. Korzystając z pobytu mojego brata o. Wojciecha, zaprosiłem również innych naszych krewnych na modlitewne i rodzinne spotkanie. Witam ich wszystkich w naszej parafii. Proszę ich o modlitwę w intencji naszej wspólnoty. Wiem, że są pełni podziwu dla dokonanego dzieła budowy kościoła. Niech tej modlitwy nie zabraknie i w następnych dniach, bo przed nami nowe zadanie, Dom Parafialny.

W połowie lipca kończy swój pobyt w naszej parafii o. Wojciech Kowal OMI – dziękuję za pomoc w pracy duszpasterskiej.

W ur. św. Jacka nawiedził nasz kościół ks. Abp Adam Szal. Wyraził podziw dla wysiłku parafian, podobał się Mu wygląd kościoła – zewnętrzny i wewnętrzny, pochwalił drzwi wejściowe z historią powstania parafii. Był zadziwiony tempem budowy Domu Parafialnego. 

Posługę w parafii Kąkolówka  kończy ksiądz Kazimierz Garncarz modlitwą dziękujemy mu za posługę w naszym kościele w Sakramencie Pokuty.

W sobotę 1 września wyrusza pielgrzymka do Starej Wsi, to nasze dziękczynienie za nowy kościół. Idziemy pieszo do Białki, tam dołączamy się do pielgrzymów idących z Tyczyna. 

We wrześniu będzie w naszej parafii posługiwał ks. Krzysztof Pacześniak. Wyjeżdżam bowiem do sanatorium w Kołobrzegu. Dziękuję księdzu Krzysztofowi za ofiarowaną monstrancję i tron do wystawienia. Bóg zapłać.

Uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętamy w modlitwach o proboszczu ks. Stanisławie Ryszu. Inni zmarli kapłani: ks. Stanisław Rysz, o. Marian Spytkowski, ks. Józef Grydyk, ks. Wojciech Bogdan, bracia zakonni: Józef Biśto TJ, Antoni Stec TJ, Siostry zakonne: Donata Gruba, Fidela Kuś OP, Ignacja Katarzyna Biśto. 

Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej: Dom Parafialny: dotychczas wykonane prace kosztowały 200 tyś zł. Jest już zakupiona dachówka i drewno na budowę dachu. Będzie profilowana skarpa poza budynkiem. Były pytania o wpłaty na budowę Domu Parafialnego. Można to czynić w kopercie, lub na dotychczasowy rachunek bankowy z dopiskiem „Dom Parafialny”. W kasie parafialnej jest 100 tyś zł.

Była omawiana sprawa starego kościoła. Pierwsza propozycja – rozebrać tę część od drogi i zachować ten najstarszy fragment. Druga – rozebrać cały kościół i postawić kaplicę, wielkości tej na cmentarzu a zachować kształt starego kościoła, z wieżyczką, tylko pomniejszonego. Przy okazji komasacji podzielić działkę, na której jest stary kościół i plebania, aby ta kaplica była na odrębnej działce geodezyjnej. 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 25.11.2018 r. Święto patronalne lektorów, ministrantów i scholii – posługujących Chrystusowi przy ołtarzu. Bóg zapłać za ich posługę. 

W poniedziałek 3 grudnia imieniny ks. Franciszka Pelca, pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach. 

Kandydatura – uroczyste wprowadzenie alumnów V roku w grono kandydatów do diakonatu i kapłaństwa. Wypowiadając Panu „tak”, składa się zobowiązanie. Kandydatura jest publicznym, dokonanym wobec Kościoła wyrażeniem pragnienia przyjęcia święceń diakonatu i kapłaństwa. Nasz kleryk Szymon to zobowiązanie wyrazi w sobotę 22 grudnia wobec swojego biskupa. 

Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej: Po zapoznaniu się z projektem pani Kłosowskiej postanowiono udać się do Niebylca, by zobaczyć ołtarz wykonany przez firmę Wolski z Klikuszowej. Wcześniej była możliwość zapoznania się z fotografiami różnych ołtarzy wykonanych przez tę firmę. Po obejrzeniu ołtarza w Niebylcu, została podjęta decyzja o realizacji takiej wersji ołtarza i ambony z pewnymi modyfikacjami.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.