Kalendarium 2011

Kalendarium prac na budowie kościoła

Pod koniec stycznia Starostwo Powiatowe wydało dokument określający stan dokumentacji projektowej, podając, jakie trzeba wnieść poprawki – są one drobne – nie ma żadnych uwag, co do projektu architektonicznego i konstrukcyjnego.

30.01.2011

Na spotkaniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej rozmawiano o uzupełnieniu dokumentacji – jest potrzebny projekt budowlany studni i szamba oraz dokumenty dotyczące uprawnień projektantów.
Wykonanie przyłącza elektrycznego nastąpi po zatwierdzeniu projektu budowlanego.
Są podejmowane starania o zakupienie drzewa do wykonania szalunków.
Trzeba też wykonać dreny pod fundamentami kościoła i na placu kościelnym.
Rozmawiano o firmach, które zgłosiły się do wykonania prac – oceniano warunki finansowe zaproponowane przez te firmy. Są aktualnie prowadzone rozmowy z czterema firmami zainteresowanymi pracami przy budowie. Firmy te przedstawiają kosztorysy prac budowlanych. Będą z nimi podejmowane rozmowy w celu wybrania jednej z nich do prac przy budowie. Dwie inne firmy nie podjęły rozmów, gdy okazało się, że chcemy cześć prac wykonać swoimi siłami.

Dzięki panu Aleksandrowi i pracownikom jego firmy projektowej, szybko uzupełnione zostały plany budowlane. Po uzupełnieniu są już złożone w starostwie i czekamy na pozwolenie budowlane.

27.03.2011

Są przywiezione sadzonki – dębu 11 500, modrzewia 300, i olchy 1600 szt. – wkrótce będzie praca przy sadzeniu lasu. Ochotników proszę o zgłaszanie się do rejonowych.

2.04.2011

Dziękuję pracującym przy sadzeniu lasu – zasadzone zostało około 3,5 ha. Pracowało prawie 40 osób, z 20 rodzin, 2 – 3 osoby z rodziny. Wartość wykonanej pracy ok. 6 tys. zł.

10.04.2011

Odbyło się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej – zapłacono już za wykonanie projektu budowy kościoła.

Podjęto decyzje o rezygnacji z budowy piwnicy pod prezbiterium – zgodę wyrazili konstruktor i inspektor nadzoru, w ten sposób obniżony będzie koszt wykonania fundamentu o ok. 25 procent a może i więcej, także łatwiejsze będzie wykonanie wykopu, zbrojenia i szalunków.
Jest zapewnienie o dostarczeniu betonu na wykonanie fundamentu po bardzo korzystnej cenie.
Trwały rozmowy z trzema firmami. Czwarta zrezygnowała.
W ostatnich dniach pojawiła się nowa – firma pana Henryka Czarnika z Białki, ona została wybrana, jest jeszcze potrzeba doprecyzowania szczegółów – terminu rozpoczęcia prac. Jest przewidziany udział parafian w tych pracach – za kolejką z poszczególnych rejonów.

Parafia Błażowa przekazała nam 60 sztuk drzewa sosnowego, jest już wycięte trzeba go jeszcze przywieźć z lasu.

18.04.2011

Jest zezwolenie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie na budowę kościoła, jest to decyzja prawomocna.

11.04 2011 r. – wypadek p. Stefana Batora, umiera w szpitalu w wielką Sobotę 23 kwietnia. Jego pogrzeb jest we Czwartek Wielkanocny 28 kwietnia. Uczestniczą w nim parafianie – wyrażając swoją modlitwą wdzięczność za wielkie zaangażowanie w budowę kościoła. W pogrzebie uczestniczy także wiele osób z poza parafii.

Uczestniczy w pogrzebie ks. prałat Tadeusz Kocór – Archiprezbiter Łańcucki – nasz rodak, ks. prałat Kazimierz Bator z Kąkolówki i ks. Piotr Czarniecki z Błażowej.

Pożegnanie przez Parafialną Radę Duszpasterską

W imieniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej przychodzi mi dzisiaj pożegnać tragicznie zmarłego Kolegę, Członka Parafialnej Rady.
 Zawsze usłużny i chętny do bezinteresownej pomocy. Niezaprzeczalnie należy do grona tych, którzy w najbardziej znaczący i namacalny sposób włączyli się w dzieło budowy nowego kościoła.
 Wszystko, co w życiu robił, starał się wykonywać dobrze od początku do końca. Podejmował kolejne życiowe zadania starając się, aby służyły one dobru wspólnemu.
 Wszyscy pochylamy dziś głowy nad Jego trumną i trudno nam sobie wyobrazić, że odszedł od nas na zawsze Wielki Gospodarz.

Słowo księdza proboszcza

Chciałem w tym ostatnim pożegnaniu powiedzieć o zaangażowaniu śp. Stefana w dzieło budowy kościoła.

Najpierw, gdy była rozważana sprawa zaradzenia problemowi zbyt małego kościoła i propozycja jego rozbudowy. Później, gdy dyskutowano i następnie podjęto decyzje o budowie nowego na innym miejscu. Jego głos wiele znaczył w podjęciu tych decyzji. To zaangażowanie i wypowiadane opinie zaowocowały wyborem do parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Przygotowanie materiału na konstrukcję dachu kościoła, ofiary materialne i użyczanie sprzętu, pomoc w przygotowaniu dokumentacji budowlanej. Dalej pomoc w sprawach gospodarczych – uprawa pola parafialnego i jego zalesienie – w przeddzień wypadku dostarczył kompletną dokumentacje zalesienia, co umożliwiło otrzymanie dotacji.

Był obecny przy każdej pracy, był w wielu urzędach załatwiając potrzebne dokumenty. Wiele było Jego spotkań z ludźmi, którzy później na Jego prośbę nam pomagali.

Dziękuję za to zaangażowanie, mam nadzieję, że będzie ono zachętą dla całej parafii do gorliwego włączania się w budowę kościoła.

Panie Stefanie – dziękuję. Bóg zapłać – niebem na wieki.

24–28.05.2011

Wykopany został rów i założone są w nim dreny odwadniające plac budowy, jest już wybudowana szopa na narzędzia i ogrodzony plac. W tartaku jest cięte drzewo na deski potrzebne do szalowania fundamentów. Są one następnie przewożone na plac budowy.

Jest zaangażowany Kierownik Budowy oraz Inspektor Nadzoru a do Urzędu Nadzoru Budowlanego został zgłoszony termin rozpoczęcia prac.

8.06.2011

Po wytyczeniu przez geometrę na placu zarysu kościoła, są rozpoczęte prace przy wykonywaniu fundamentów – jest wykonany wykop pod piwnicę pod zakrystią oraz ława fundamentowa. Odbyło się spotkanie kierownictwa budowy i wykonawcy z projektantem konstrukcji w celu omówienia szczegółów wykonania prac budowlanych.

9.06.2011

Są rozpoczęte prace przy wykonywaniu fundamentów – jest wykonany wykop pod piwnicę pod zakrystią, jest wykonywana ława fundamentowa wokół kościoła.

Zostały oszalowane ławy fundamentowe i płyta fundamentowa pod piwnicą, ułożone zostało zbrojenie i w sobotę – 18.06. – zalane betonem.

20.06.2011

Jest dalej wykonywane zbrojenie ścian fundamentowych – pracuje wiele osób każdego popołudnia. Jest budowany szalunek ścian fundamentowych i stropu nad piwnicą.

Lipiec

Mimo padającego deszczu zostały wykonane ściany fundamentowe – przygotowane szalunki i zbrojenie zostały zalane betonem. Po kilku dniach zdemontowano szalunki i ściany fundamentowe zostały zaizolowane. Jednocześnie wykonywano szalunki i zbrojenie stropu nad kotłownią. W połowie lipca ten strop został zabetonowany.

Sierpień

Wykonywane jest ocieplenie fundamentów i zakładana jest izolacja pionowa. Są układane dreny odwadniające teren obok piwnicy pod zakrystią. Wykonany jest przyłącz elektryczny.

Końcem sierpnia zostało dokończone nawożenie ziemia do fundamentów, są częściowo obsypane fundamenty budynku. Rozpoczęły się prace przy wykonaniu izolacji poziomej a następnie zaczęły się prace murarskie.
W ciągu tygodnia została wykonana połowa wysokości murów ścian kościoła. Teraz trzeba wykonać betonowy wieniec na murach i dwie płyty – nad zakrystią i na chórze oraz schody – na piętro zakrystii i na chór.

Wrzesień

Zbrojarze pracują już od piątku, 2 września, jest wykonane i montowane zbrojenie słupów. Pracują także cieśle przy wykonaniu szalunków. W lesie są przygotowane drągi do podparcia szalunku stropu nawy głównej.

11.09.2011
Wykonano szalunek wieńca, płyty nad zakrystią, chóru i schodów, założone jest zbrojenie.

17.09.2011
Zostały zabetonowane – strop nad zakrystią, chór i dwoje schodów oraz wieniec i słupy w murze kościoła. Po niedzieli częściowo zdemontowano szalunki i rozpoczęło się stawianie rusztowań dla murarzy, wkrótce rozpoczną oni dalsze murowanie ścian kościoła. Ok. 3,5 m w górę. Trzeba też nawieźć pustaki do wnętrza kościoła – w tej pracy uczestniczy wiele pań.

26.09–1.10.2011
W tym tygodniu zakończone zostały prace murarskie, trwają zaś prace przy schodach do piwnicy – szalunki, zbrojenia. Przygotowania do zabetonowania słupów nośnych w ścianach kościoła i stropu nad piętrem zakrystii.

Trzeba wkrótce zakupić stal na konstrukcję wieżyczki na kościele i pomyśleć, jaką blachą wykonamy dach kościoła. Rozpoczęło się poszukiwanie wykonawców okien i konstrukcji dachowej. Te prace będą realizowane zapewne na wiosnę, ale już trzeba składać zamówienia.